Budowa ogrodzenia

Data publikacji: 2011-05-23
Data aktualizacji: 2011-06-20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2011-06-20 10:30:45


Protokół z otwarcia ofert
Data publikacji: 2011-06-10 09:13:33


Numer ogłoszenia: 135138 – 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125642 – 2011 data 23.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 43 823 64 29, fax. 43 823 67 81.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 2. wykonanie nowego ogrodzenia o długości 156,55 m, w tym fundamentu pod ogrodzenie z betonu B 15, nowego cokołu ogrodzenia z cegły wapienno piaskowej oraz wykonanie tynku cokołu, zamontowanie przęseł metalowych oraz dwóch bram wjazdowych i furtki zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, pomalowanie elementów metalowych ogrodzenia dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi.
 • W ogłoszeniu powinno być: 2. wykonanie nowego ogrodzenia o długości 156,55 m, w tym fundamentu pod ogrodzenie oraz cokołu ogrodzenia z betonu B 15, zamontowanie przęseł metalowych oraz dwóch bram wjazdowych i furtki zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, pomalowanie elementów metalowych ogrodzenia dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2011 godzina 14:45, miejsce: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli Sekretariat, ul. Sieradzka 29 98-220 Zduńska Wola.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2011 godzina 14:45, miejsce: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli Sekretariat, ul. Sieradzka 29 98-220 Zduńska Wola.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W związku ze zmianami wprowadzonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 09.06.2011 godz.14:45.

Zduńska Wola: Budowa ogrodzenia wokół terenu Liceum Plastycznego im. K. Kobro w Zduńskiej Woli realizowanego w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku- programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury
Numer ogłoszenia: 125642 – 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli , ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 43 823 64 29, faks 43 823 67 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpzdwola.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Jednostki Organizacyjne nie majace osobowości prawnej – szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia wokół terenu Liceum Plastycznego im. K. Kobro w Zduńskiej Woli realizowanego w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku- programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki na linkach i słupkach żelbetowych, z płyt betonowych, częściowo murowanego o łącznej długości 156,55 m, rozbiórkę cokołu betonowego i wywóz gruzu, demontaż bramy wjazdowej na słupkach stalowych o pow. 48 m kw. i furtki ze słupkami prefabrykowanymi o pow. 1,8 m. kw. 2. wykonanie nowego ogrodzenia o długości 156,55 m, w tym fundamentu pod ogrodzenie z betonu B 15, nowego cokołu ogrodzenia z cegły wapienno piaskowej oraz wykonanie tynku cokołu, zamontowanie przęseł metalowych oraz dwóch bram wjazdowych i furtki zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, pomalowanie elementów metalowych ogrodzenia dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.11.11.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę zbliżoną zakresem i charakterem do przedmiotu zamówienia. Jako zamówienie odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu będącemu przedmiotem przetargu, Zamawiający uznaje jedno lub dwa zamówienia o łącznej wartości min. 100.000 złotych wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat na roboty budowlane takie jak budowę ogrodzenia, budynków gospodarczych, usługowych, mieszkalnych.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudni przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane, która może sprawować samodzielne funkcje w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 4 – wypełniają osoby fizyczne); 4. dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko wtedy kiedy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. informacja dotycząca Podwykonawców (Załącznik nr 5 do SIWZ); 6. kosztorys ofertowy; 7. podpisany wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania zamówienia – 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli zajdzie któryś z wymienionych przypadków: 1. nastąpi modyfikacja zakresu zamówienia wynikająca z konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych (w szczególności wynikająca z braków w dokumentacji projektowej) lub rezygnacji przez Zamawiającego z określonego rodzaju i zakresu umówionych robót budowlanych, 2. wystąpią braki w dokumentacji projektowej, 3. wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 4. zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lpzdwola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2011 godzina 14:45, miejsce: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli Sekretariat ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 1. 2011-05-30 zmiana SIWZ
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Budowa ogrodzenia – specyfikacja techniczna
 4. Dokumentacja projektowa
 5. Kosztorys nakładczy