Deklaracja dostępności

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-01-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.08.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Olejnik, admin@lpzdwola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 823 64 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro
– ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Sieradzkiej oraz wejście tylne od ulicy Jasnej. Do wejścia od ulicy Sieradzkiej prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ulicy Sieradzkiej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ulicy Sieradzkiej.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia od ulicy Sieradzkiej.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter oraz winda znajdująca się na parterze w prawej części budynku. Aby uzyskać chip do windy należy zgłosić się telefonicznie do administracji budynku lub uzyskać takowy z recepcji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przed schodami prowadzącymi na górne piętro budynku należy skręcić w prawo.

Wjazd na parking szkolny znajduję się od ulicy Jasnej.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji ani w żadnym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W przypadku konieczności zaparkowania pojazdu kierowanego przez osobę niepełnosprawną należy skontaktować się z dyrektorem lub administracją szkoły.