Dostawa wyposażenia

Data publikacji: 2011-07-18
Data aktualizacji: 2011-08-05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa systemu wystawienniczego
Data publikacji: 2011-08-04 11:21:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa systemu oświetleniowego eksponatów
Data publikacji: 2011-08-04 11:36:37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż skrzyni na glinę
Data publikacji: 2011-08-04 11:37:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż szafek ubraniowych
Data publikacji: 2011-08-04 11:38:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa systemu zawieszeń do ekspozycji obrazów
Data publikacji: 2011-08-04 11:51:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych
Data publikacji: 2011-08-05 09:10:17


Wyjaśnienie do SIWZ
Data publikacji: 2011-07-25 10:52:31


Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym do przetargu pn. “Dostawa wyposażenia w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli” realizowany w ramach działania “Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku” programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Infrastruktura Kultury” wkradł się błąd przy numeracji punktów, które należy wypełnić przy składaniu oferty.

Prosimy o zmianę numeracji punktów. Zamiast punktacji od 1 do 10, winna być punktacja od 1 do 8 lub złożenie oferty na załączonym zmienionym Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 SIWZ – Formularz ofertowy (zmieniony)
Data publikacji: 2011-07-20 12:14:08


Zduńska Wola: Dostawa wyposażenia w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli realizowany w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury
Numer ogłoszenia: 202962 – 2011; data zamieszczenia: 17.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli , ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 43 823 64 29, faks 43 823 67 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Jednostki Organizacyjne nie mające osobowości prawnej – szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli realizowany w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych 27 szt. 2. Dostawa i montaż skrzyni na glinę 1 szt. 3. Dostawa i montaż szafek ubraniowych dla uczniów 4. Dostawa systemu wystawienniczego w postaci obustronnych ekranów do ekspozycji obrazów o pow. 50 m. kw. 5. Dostawa systemu zawieszeń do ekspozycji obrazów o dł. 100 m. 6. Dostawa systemu oświetleniowego eksponatów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2, 39.30.00.00-5, 39.16.00.00-1, 39.13.30.00-0, 39.15.00.00-8, 31.50.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lpzdwola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 29 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2011 godzina 14:45, miejsce: Sekretariat Liceum Plastyczne ul. Sieradzka 29 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż rolet okiennych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych 27 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.08.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż skrzyni na glinę.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż skrzyni na glinę.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa i montaż szafek ubraniowych dla uczniów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż szafek ubraniowych dla uczniów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.08.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa systemu wystawienniczego w postaci obustronnych ekranów do ekspozycji obrazów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemu wystawienniczego w postaci obustronnych ekranów do ekspozycji obrazów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.08.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa systemu zawieszeń do ekspozycji obrazów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemu zawieszeń do ekspozycji obrazów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.08.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa systemu oświetleniowego eksponatów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemu oświetleniowego eksponatów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.60-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.08.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 SIWZ – Formularz ofertowy (zmieniony)
 3. Wymiary okna w galerii