IOD Anna Becalik

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

REALIZUJĄC WYMOGI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH „RODO”), DYREKTOR PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. KATARZYNY KOBRO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRAGNIE PAŃSTWA POINFORMOWAĆ O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. KATARZYNY KOBRO W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. SIERADZKA 29, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

ANNA BECALIK E-MAIL: iod@lpzdwola.pl

Państwowe Liceum Sztuk Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli przetwarza dane osobowe uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), m.in.

 1. przyjęcia do szkoły,
 2. realizacja zadań oświatowych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole,
 4. umożliwienia korzystania z pełnej oferty szkoły,
 5. realizacji działań promocyjnych szkoły,

a także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z procesem edukacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 730 i 761), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r., poz. 323), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 60 i 1287). Podstawą przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań wynikających z ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw szczególnych.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek ucznia, koniecznym będzie wyrażenie przez uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

 1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,
 3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, m.in. System Informacji Oświatowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Vulcan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław),
 4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej,
 5. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.