Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz 1943)

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

  b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 2. Opłata za egzamin maturalny stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

 3. Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się
  w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje o opłatach wraz z numerem konta i formularzami znajdują się na stronie:
→ http://www.komisja.pl/info.php?i=289