Koncepcja organizacji pracy na odległość.

Na podstawie prawnej:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjnowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)
Dyrektor PLSP w Zduńskiej Woli określił zasady kształcenia na odległość poprzez:
Określenie sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym  z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka. Wszystkie lekcje zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i artystycznych będą odbywać się na odległość. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych na stronie internetowej szkoły w odpowiedniej zakładce wirtualnej klasy. 
Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów.