Rekrutacja

W roku szkolnym 2021/22 nabór będzie prowadzony do klasy I
5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych

W szkole realizowane są następujące specjalizacje:

 1. Aranżacja wnętrz
 2. Projektowanie graficzne
 3. Projektowanie ubioru
 4. Ceramika artystyczna

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać absolwenci, którzy nie przekroczyli
17-go roku życia.


Harmonogram przyjęć do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2021/22
UWAGA: Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym
 • Składanie podań
  do 31 maja 2021 r.
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:
  – wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania),
  – 2 fotografie
 • Egzamin wstępny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli
  2 czerwca 2021 r.
  godz. 8:30 – 10:00 – egzamin z rysunku,
  godz. 10:30 – 12:00 – egzamin z malarstwa,
  godz. 12:30 – 14:00 – egzamin z kompozycji,

Na egzaminie wstępnym kandydat zobowiązany jest posiadać:
aktualną legitymację szkolną, blok rysunkowy formatu A-3, ołówki miękkie B, B-1, B-3, gumkę, farby wodne (np. plakatówki, tempery lub farby akrylowe), naczynie na wodę, pędzle, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, papiery kolorowe, klej do papieru, taśmę klejącą, linijkę, ekierkę, cyrkiel.

18 czerwca 2021 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin praktyczny (badanie przydatności) .

12 sierpnia 2021 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do klasy I  PLSP.

 • Po ukończeniu szkół kandydaci składają do 9 lipca 2021 r.:
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
  – zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał)
  – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, specjalizacji lub specjalności (od lekarza pierwszego kontaktu),
  – kartę zdrowia.

→ Regulamin rekrutacji

Aneks do Regulaminu rekrutacji

Zakwaterowanie w roku szkolnym 2021/2022

Dla osób przyjętych do szkoły na rok szkolny 2021/2022 zamieszkujących poza
Zduńską Wolą istnieje możliwość zakwaterowania w:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńska Wola – Karsznice

adres:  98-220 Zduńska Wola,  ul. Okrzei 11,   tel. 43 823 30 77

Internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach

W sprawie zakwaterowania należy kontaktować się bezpośrednio:

adres: 98-220 Zduńska Wola
Wojsławice 118
tel. 43 825 14 91

Informacja o internacie znajduje się http://www.zsrcku.pl

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły