Remont sali wystawowej

Data publikacji: 2011-07-12
Data aktualizacji: 2011-08-01


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2011-08-01 10:40:14


Zduńska Wola: Remont sali wystawowej w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli realizowany w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury
Numer ogłoszenia: 194320 – 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli , ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 43 823 64 29, faks 43 823 67 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Jednostki Organizacyjne nie mające osobowości prawnej – szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali wystawowej w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli realizowany w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót: 1. wymianę kasetonów (kolor biały) w suficie podwieszonym o pow. 123,67 m kw. 2. przygotowanie ścian i dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem farbami emulsyjnymi na pow. 153,58 m kw. 3. wymiana listew przypodłogowych drewnianych dł. 47,03 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

     

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. kosztorys ofertowy, 2. podpisany wzór umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. nastąpi modyfikacja zakresu zamówienia wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych lub rezygnacji z określonego rodzaju robót, 2. wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lpzdwola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 29 98-220 Zduńska Wola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2011 godzina 14:45, miejsce: Sekretariat Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach działania Remont i wyposażenie szkoły na miarę XXI wieku programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Specyfikacja techniczna
  3. Przedmiar robót