Ruszył nabór wniosków do III edycji programu “Stypendia dla najzdolniejszych”

Informujemy, że od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r., ruszył nabór wniosków do III edycji programu “Stypendia dla najzdolniejszych”.

Poniżej wyciąg z regulaminu dotyczący najważniejszych wytycznych oraz link do pobrania pełnego regulaminu. Zachęcamy młodzież do zapoznania się z wytycznymi i składania wniosków do opiekunów dydaktycznych.

Prosimy zapoznać się z regulaminem oraz na podstawie posiadanych informacji o ocenach z przedmiotów, o których mowa w regulaminie, wyliczyć średnią ocen za rok szkolny 2019/2020. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie od klas II do klas IV PLSP.

Przydatne linki: https://zawodowcy.lodzkie.pl/nabor-wnioskow-stypendialnych…/

Pełny regulamin III edycji znajduje się w linku:
https://zawodowcy.lodzkie.pl/…/Regulamin-opublikowany-III-e…

Wszelkie pytania w kwestii III edycji programu “Stypendia dla najzdolniejszych” należy kierować do szkolnego koordynatora, pana Marcina Grabi (kontakt: mgrabia@lpzdwola.pl)

Poniżej wyciąg z regulaminu dotyczący wymagań, jakie należy spełnić:

Rozdział 3 Regulaminu

Warunki przyznawania stypendiów
§3. Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

§4. W ramach Programu stypendialnego przyznaje się stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

§5. O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;

2) są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w §1 oraz §2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;

3) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;

4) nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:
– w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”,
– w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;

5) nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.