Stypendia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

Stypendia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół, w następujących terminach:
• do 15 kwietnia – dla uczniów z klas programowo najwyższych
• do 15 września – dla pozostałych uczniów.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbywa się odpowiednio – w czerwcu lub w październiku.

Cała kwota przyznanego stypendium wypłacana jest jednorazowo, za pośrednictwem szkoły.

• Ankieta stypendialna do pobrania – (plik doc)