Stypendia dla uczniów

• Stypendium za wyniki w nauce
→ Ustawa o systemie oświaty – Art. 90g


• Strona internetowa z informacjami o stypendiach i konkursach.
→ mojestypendium.pl


• Pomoc dla uczniów, stypendium szkolne, zasiłek szkolny, dopłaty do podręczników, stypendium za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, zapomoga.
→ Strona internetowa z informacjami o stypendiach i konkursach


• Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
→ Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych


• Stypendia ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.
→ Stypendia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


• Stypendium Artystyczne im. „Polish Orphans Charity” jest przyznawane dla dzieci uzdolnionych artystycznie, będących sierotami lub żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy.
→ Stypendium artystyczne „Polish Orphans Charity”


• Jednorazowe stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. Celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych.
→ Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego


• Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.      nauki społeczne
2.      nauki ekonomiczne
3.      nauki matematyczne
4.      nauki fizyczne
5.      nauki chemiczne
6.      nauki biologiczne
7.      nauki o Ziemi
8.      nauki techniczne
9.      nauki medyczne
→ Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego


• Łódzki Regionalny Program Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 Regulaminu;
2) posiadają miejsce zameldowania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
3) pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
4) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,00.
 → Łódzki Regionalny Program Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej


• Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju, ale nie oferuje pomocy finansowej w formie tradycyjnych stypendiów. Wszystkim zdolnym uczniom, studentom i młodym naukowcom – również naszym obecnym i byłym stypendystom – oraz ich rodzicom i nauczycielom polecamy stypendia innych organizacji działających w naszym kraju.
→ Programy stypendialne