Stypendium artystyczne „Polish Orphans Charity”

Stypendium Artystyczne im. „Polish Orphans Charity” jest przyznawane dla dzieci uzdolnionych artystycznie, będących sierotami lub żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy.

 1. Stypendium może być przyznane dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną.
 2. Stypendium przyznaje kapituła, w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Polish Orphans Charity oraz dwie osoby wskazane przez Radę Miasta Radomia.
 3. Przewodniczącego kapituły wskazuje fundator czyli Polish Orphans Charity
 4. Kapituła przyznaje 5 rocznych stypendiów artystycznych o równowartości 2 tys. dolarów kanadyjskich każde. Kapituła może przyznać inna niż wskazana wyżej ilość stypendiów. Kwota przyznanych stypendiów ulega wtedy zmniejszeniu i wynosi równowartość kwoty, jaką uzyskamy dzieląc 10 tys. dolarów kanadyjskich przez liczbę stypendystów.
 5. Stypendium może być wykorzystane przez stypendystę tylko i wyłącznie na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, zakup materiałów potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w plenerze czy warsztatach artystycznych.
 6. Stypendium przyznaje kapituła po przedstawieniu wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski mogą składać sami zainteresowani, jak tez przedstawiciele szkół artystycznych lub tez środowisk twórczych.
 7. Wniosek, aby został rozpatrzony, musi zawierać zarówno opis dokonań młodego twórcy, jego zamierzenia oraz zawierać opis sytuacji materialnej, w jakiej znajduje się zainteresowany.
 8. Dziedziny artystyczne w jakich będą przyjmowane wnioski to: muzyka, malarstwo, grafika, fotografia, poezja, rzeźba tkactwo, a także w uzasadnionych przypadkach inne dziedziny sztuki.
 9. Kapituła w sposób dowolny wybierze dziedziny sztuki, w których przyzna stypendia. Zamierzeniem jest wybór dzieci, którym pomoc potrzebna jest najbardziej, bez względu na rodzaj ich uzdolnień.
 10. Stypendia wypłaca się poprzez refundację poniesionych kosztów lub przez opłacenie faktur lub poprzez dokonanie zakupu artykułu wskazanego przez stypendystę. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Urząd Miasta Radomia.
 11. Stypendia przyznaje się na rok kalendarzowy i muszą być one rozliczone w terminie do 15 grudnia każdego roku.
 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków oraz przyznania stypendiów określa kapituła w porozumieniu z Panią Prezes Polish Orphans Charity.
 13. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmować będą wspólnie w imieniu fundatorów: Przewodniczący Kapituły Krzysztof Gajewski i Dyrektor Polish Orphans Charity Edyta Krassowska.