Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

2. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

3. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.

5. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym statucie szkoły.

6. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły – rada pedagogiczna).

7. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca.