Stypendium za wyniki w nauce

Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uczniowie szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDzN, którzy otrzymali promocję do klasy II, III, IV, mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce. Warunkiem ubiegania się o w/w stypendia jest spełnienie następujących kryteriów:
– uzyskanie w mijającym roku wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów (co najmniej 5,0)
– uzyskanie w mijającym roku co najmniej dobrej oceny z zachowania
– uzyskanie w mijającym roku wysokiej średniej ocen z przedmiotów artystycznych (co najmniej 5,0)
– posiadanie co najmniej trzech udokumentowanych osiągnięć artystycznych w mijającym roku.

Kandydatów do stypendiów zgłaszają wychowawcy klas, do przewodniczącej Zespołu Wychowawczego – wicedyrektor Bogumiły Werner, na klasyfikacyjno – promocyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
Komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły do końca czerwca danego roku szkolnego przesyła zbiorczy wniosek do CEA. Ilość stypendiów za wyniki w nauce przyznaje komisja stypendialna w CEA. Po otrzymaniu informacji odnośnie przyznanego limitu stypendiów za wyniki w nauce, Szkolna Komisja Stypendialna ponownie w listopadzie rozpatruje wysłane do CEA wnioski i podejmuje decyzje w sprawie przyznania stypendiów, odpowiednio do przyznanego limitu.

Wysokość stypendiów wynosi 86 zł miesięcznie i jest wypłacane jednorazowo w danym semestrze roku szkolnego.